Naar de rechter voor omgang

Wat zijn de mogelijkheden?

Wilt u een regeling om regelmatig contact te hebben met uw kind? U kunt naar de rechter voor een:
zorgregeling, als u allebei gezag heeft over uw kind
omgangsregeling, als u geen gezag heeft, maar wel recht op omgang
Een minderjarige kan ook zelf de rechter om een zorg- of omgangsregeling vragen.

De procedures zijn hetzelfde en vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

De procedure

De procedure omgang met kinderen bestaat uit de volgende stappen:

Verzoek indienen
Wilt u een verzoek over een omgangsregeling met uw kind indienen, dan bent u verplicht om een advocaat in te schakelen. Uw advocaat dient uw gemotiveerde verzoek in bij de rechtbank.

Tegenpartij belanghebbenden
De rechter bepaalt wie belanghebbenden zijn in deze procedure. De rechter informeert de belanghebbenden dat u een verzoek om een omgangsregeling heeft ingediend.

Verweer tegen verzoek
Content is visible.Click to skip.
Is er een verzoek over een omgangsregeling ingediend? U heeft 3 mogelijkheden:

Niet eens met verzoek
U kunt de rechter laten weten dat u het niet eens bent met het verzoek en waarom. Dat kan schriftelijk of mondeling.

Verweerschrift
Uw advocaat mag tot vlak voor de rechtszitting een verweerschrift indienen. Als de kinderrechter toestemming geeft, zelfs nog tijdens de behandeling van de zaak.

Mondeling verweer
Wilt u zonder advocaat reageren op het verzoek? U kunt tijdens de rechtszitting mondeling verweer voeren.

Tegenverzoek
Als verweer kunt u ook een tegenverzoek indienen. Dit is een zelfstandig verzoek in reactie op het oorspronkelijke verzoek tot omgang. Bijvoorbeeld een verzoek tot gezagsbeëindiging van de verzoeker van de omgangsregeling. U heeft een advocaat nodig.

Afzien van verweer
Gaat u niet tegen het verzoek over een omgangsregeling in? Met een referteverklaring laat u weten dat u de beslissing aan de rechter overlaat. U verklaart dan dat u de kopie van het verzoek heeft ontvangen, dat u geen verweerschrift indient en behandeling op een rechtszitting niet nodig vindt.

Geen reactie
Reageert u helemaal niet? De rechtbank roept u wel op voor de zitting. U ontvangt de oproep thuis. Komt u ook niet naar de zitting, dan behandelt de rechter het verzoek zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over de omgangsregeling toegestuurd.
ZittingContent is visible.Click to skip.

Geen zitting
Er is meestal geen zitting als:

  • er een referteverklaring is ingediend
  • er een gezamenlijk verzoek is ingediend (bijvoorbeeld als onderdeel van het ouderschapsplan)

U krijgt de uitspraak van de rechter (beschikking) via uw advocaat toegestuurd.

Wel zitting
In alle andere gevallen is er wel een zitting.

Uitnodiging zitting omgangsregeling
U krijgt een schriftelijke oproep voor de zitting. In de oproep staat waar (locatie) en wanneer (datum en tijd) de zitting wordt gehouden.

Aanwezigen zitting
De rechtbank roept alle betrokkenen op voor een zitting. Vaak wordt ook een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming uitgenodigd als adviseur.

Een kinderrechter behandelt het verzoek om omgang met uw kind tijdens de rechtszitting. Hij spreekt dan met u, de tegenpartij en eventuele andere betrokkenen of adviseurs. Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven op uw verzoek of verweer.

Niet openbaar
Zittingen over omgangsregelingen zijn niet openbaar. U kunt dus niet een goede vriend of een familielid vragen om naar de zitting te komen. De rechtbank bepaalt wie er aanwezig mogen zijn.

Kindgesprek minderjarig kind
De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar via een brief op voor een kindgesprek. Zo’n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. Ouders mogen daar niet bij zijn. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind over de zorg- of omgangsregeling. Een kind is niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen kan ook.
Kindgesprek
Brochure kindgesprek (pdf, 244 KB) (of maak gebruik van de alternatieve tekst (pdf, 28,7 KB) voor mensen met een visuele beperking)

Mediation naast rechtspraak
Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
Meer over mediation naast rechtspraak
UitspraakContent is visible.Click to skip.
Schriftelijk uitspraak
De rechter doet schriftelijk uitspraak over de omgangsregeling uiterlijk 4 weken na de zitting. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat. Heeft u als verweerder geen advocaat, dan ontvangt u de beschikking thuis.

Tussenuitspraak
De rechter kan een tussenbeschikking geven. Bijvoorbeeld als een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming nodig is. Of als de ouders een traject starten om hun onderlinge communicatie te verbeteren. De rechter houdt dan de zaak aan.

Geen uitspraak
Heeft de verzoeker het verzoek voor een omgangsregeling ingetrokken, dan doet de rechter geen uitspraak.

Verzoek toe- of afwijzen
De rechter kan verschillende soorten uitspraken doen:

Toewijzen verzoek omgangsregeling
Wijst de rechter het verzoek toe, dan is de omgangsregeling daarmee vastgesteld.

Afwijzen verzoek omgangsregeling
De rechter kan het verzoek om omgang in bepaalde gevallen afwijzen, bijvoorbeeld als omgang ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind.

Hoger beroep 
Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? U heeft een advocaat nodig om in hoger beroep te gaan.

Cassatie
Bent u het in hoger beroep niet eens met de rechter, u kunt in cassatie bij de Hoge Raad. Hetzelfde geldt voor de andere partij.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Omgang-met-kinderen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.