Wet voortgezet ouderschap

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

Sinds 1 maart 2009 is de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ van kracht. Deze wet wijzigt het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering met het doel het ouderschap te bevorderen na een scheiding. De belangrijkste wijzigingen zijn de invoering van het verplichte ouderschapsplan en de afschaffing van de flitsscheiding voor alle ouders van minderjarige kinderen die een aanvraag doen voor echtscheiding, beëindiging van samenleving of geregistreerd partnerschap.

Met het ouderschapsplan wordt concreet invulling gegeven aan de in de wet opgenomen verplichting om de ontwikkeling van de banden tussen het kind en de andere ouder te bevorderen. Het ouderschapsplan is een onderdeel van het verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap en moet in ieder geval de volgende onderwerpen regelen:

  • hoe ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen;
  • hoe ouders de verplichting tot omgang met de kinderen regelen;
  • hoe ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen;
  • hoe ouders de kosten van de kinderen en de eventuele alimentatie voor de kinderen verdelen;
  • hoe ouders de wensen van de kinderen bespreken.

De ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ regelt ook dat een scheiding altijd via de rechter moet lopen wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Alleen mensen die een geregistreerd partnerschap hebben en geen minderjarige kinderen, kunnen nog een zogeheten ‘flitsscheiding’ doen. Bij een flitsscheiding was het mogelijk een huwelijk te ontbinden zonder tussenkomst van de rechter. Het huwelijk kon via de burgerlijke stand omgezet worden in een geregistreerd partnerschap en dit partnerschap werd vervolgens beëindigd. Via deze weg was een huwelijk binnen een dag ontbonden. Een groot nadeel van de flitsscheiding was dat er geen afspraken over de kinderen konden worden gemaakt.

Verder is in de wet opgenomen dat een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen, recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders na een echtscheiding, beëindiging van samenleving of geregistreerd partnerschap.

De volledige tekst van de wet kunt u lezen op de website http://wetten.overheid.nl/BWBR0024844/2009-03-01

Bron: http://www.nji.nl/Wet-bevordering-voortgezet-ouderschap-en-zorgvuldige-scheiding

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.